Verklaring betreffende gegevensbescherming voor Facebook Fanpages

Status September 12, 2020

1   Inleiding 

Het doet ons plezier dat u interesse hebt voor onze Facebook Fanpage (“Fanpage”) en voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We leven de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging na.

Daarom moeten we bijgevolg voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), en alle andere relevante wetten inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

Hierna volgt informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het aanbieden van deze dienst en hoe we deze gegevens verwerken.

2   Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

Henkel Belgium NV, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel (“wij”, “ons” of “Henkel”) is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking die vereist is om de dienst te leveren en zoals beschreven in deze verklaring betreffende de gegevensbescherming. Dit sluit de gegevensverwerking van de zogenaamde “Site-Insights” uit, waarvoor we de verantwoordelijkheid delen met Facebook Ireland Limited (“Facebook”).

Denk eraan dat het gebruik van onze Fanpage leidt tot verdere verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook, niet beperkt tot de “Site-Insights”-optie. In zoverre (in het bijzonder met betrekking tot de technische mogelijkheid om deze Fanpage te gebruiken) verwijzen we naar de verklaring betreffende gegevensbescherming door Facebook via https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Indien onze Fanpage gekoppeld is aan andere websites of online inhoud, dan gelden respectievelijk de verklaringen betreffende gegevensbescherming van die diensten.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Delegate, functionaris voor gegevensbescherming Dhr. Jan Sturtewagen op het adres Henkel Belgium NV, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel, of via compliance.benelux@henkel.com.

3     Algemene verwerking van gegevens 

3.1   Communicatie met ons/Community Management

Regelmatig ontvangen we privé-berichten met inhoud rechtsreeks aan ons geadresseerd. We regularly receive private messages with content directly addressing us. Indien u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld om een (privé-)vraag te stellen over een product dat we hebben voorgesteld op onze Fanpage, dan zullen we gebruikmaken van uw naam, uw gebruikersnaam en eventueel uw e-mailadres en andere gegevens die u ons hebt verstrekt om op uw vraag te antwoorden.

De verwerking gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omwille van ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Na het beantwoorden van uw vraag, verwijderen we uw vraag en alle informatie binnen een termijn van één (1) jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag werd beantwoord.

Daarnaast worden opmerkingen en andere inhoud die worden bekendgemaakt op Henkel’s Fanpage en in andere openbare ruimtes van Facebook, die rechtstreeks voor ons bedoeld zijn of op een andere manier ons betreffen (bijvoorbeeld inhoudelijke over een product van Henkel), door ons verzameld om te kunnen reageren op de respectievelijke inhoud. We kunnen dienovereenkomstig reageren, afhankelijk van het soort inhoud. We kunnen bijvoorbeeld de auteur benaderen om te helpen met het gebruik van onze producten of feedback en beoordelingen overwegen bij het verbeteren van onze producten. We maken ook rapporten over de prestaties van een inhoudelijk bericht, met inbegrip van de likes en engagement acties met als doel om er zelf over te leren en ons public relations netwerk te verbeteren.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen (met name gerechtvaardigd belang) die ons in staat stellen om adequaat te reageren op openbare communicatie die betrekking heeft op ons (art. 6 para 1 f) GDPR).

Inhoud die u op onze Fanpage of in andere openbare ruimtes van Facebook heeft geplaatst, kan worden verwijderd op eenzelfde manier als dit mogelijk is met andere van uw bijdragen op het platform. We behouden ook het recht voor om oudere reacties van onze Fanpage van tijd tot tijd te verwijderen. Als u inhoud uit onze Fanpage wenst te verwijderen, stuur ons een e-mail naar het hierboven genoemde adres.

3.2   Community-Functies 

U hebt de keuze uit verschillende functies die we aanbieden op onze Fanpage om te communiceren met anderen, zoals het posten van een reactie op onze wall, een opmerking plaatsen, en een post liken of delen.

We willen erop wijzen dat dit gedeelte openbaar is en dat bijgevolg alle informatie die u post of meedeelt voor registratie voor anderen zichtbaar is. We kunnen niet controleren op welke manier de gebruikers van onze Fanpage deze informatie behandelen. We kunnen vooral niet voorkomen dat anderen u berichten sturen.

Alle gegevens die u verstrekt voor de community-functies verwerken we met het oog op de correcte werking van deze functies. Zonder gegevens kunnen we u de community-functies niet bieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit nodig is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een overeenkomst (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), of omdat het een gerechtvaardigd belang vorm om het gebruik van onze functies zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (Art. 6 para 1 f) GDPR).

3.3  Sectoropvolging

We volgen alle publicaties op in verband met de bedrijfssectoren waarin we actief zijn, d.w.z. Beauty Care (schoonheids- en verzorgingsproducten), Adhesive Technologies (kleefstoffen) en Laundry and Home Care (was- en reinigingsmiddelen). Daarom verzamelen we de inhoud die in de openbare rubrieken van Social Media wordt gepost en verband houdt met deze bedrijfssectoren (bv. inhoud waarin een cosmeticaproduct of wasmiddel wordt besproken of gedemonstreerd).

De inhoud in verband met onze bedrijfssectoren wordt opgeslagen en onderzocht met het doel inzicht te verwerven in het openbare debat aangaande deze bedrijfssectoren. De verworven inzichten zullen we gebruiken om onze eigen publiekscommunicatie te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het openbare debat. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van de wettelijke regels. Deze staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze publiekscommunicatie te verbeteren door ze in overeenstemming te brengen met het openbare debat (Art. 6, §1, f) GDPR).

We verwijderen inhoud die in de openbare ruimte van Social Media-platforms wordt verzameld uit onze systemen een jaar na het verzamelen. Indien u, op welk moment dan ook, content van onze Fanpage wilt verwijderen, stuur ons een e-mail naar het hierboven genoemde adres.

3.4  Loterijen en andere wedstrijden

Nu en dan bieden we op onze Fanpage loterijen en andere wedstrijden. Indien u wil deelnemen, vragen we u om identificatie- en contactgegevens te bezorgen (zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres enz.; meer informatie kan vereist zijn voor de wedstrijd, bijvoorbeeld het antwoord op een quizvraag, foto’s of het resultaat van een online game). We gebruiken deze informatie voor de correcte uitvoering van de loterij of wedstrijd, en indien nodig voor juridische verdediging of om misbruik op te sporen.

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden voor elke loterij/wedstrijd. Indien u ons uw toestemming gaf bij de deelname aan de loterij/wedstrijd gebruiken we uw informatie voor de doeleinden opgenomen in de verklaring van toestemming.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de loterij/wedstrijd (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), omdat u ons uw toestemming gaf (Art. 6 para. 1 a) GDPR) of in het kader van ons gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

De duur voor het opslaan van gegevens zal vermeld worden in de respectieve verklaring betreffende gegevensbescherming voor elke loterij/wedstrijd.

3.5  Uitnodigingen voor evenementen

Nu en dan kondigen we evenementen aan op onze Fanpage, waarvoor een registratie kan vereist zijn. Indien u zich registreert voor een van onze evenementen verwerken we de door u bij registratie verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, contactgegevens en communicatie (telefoonnummer en e-mailadres) en de andere informatie die vereist zijn voor het evenement (bijvoorbeeld om de gastenlijst samen te stellen, accreditatie, toegangscontrole, planning van de ruimte en catering) en/of informatie die noodzakelijk is om u uw uitnodiging en informatie voor het specifieke evenement te bezorgen. Bovendien is het mogelijk dat we uw informatie gebruiken om misbruik op te sporen en met het oog op onze juridische verdediging.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de registratie voor en deelname aan een evenement (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te bestrijden of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Indien u zich registreert voor een evenement, zullen we registratiedata verwijderen binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het evenement heeft plaats gevonden.

3.6   Chatbot

We stellen een chatbot ter beschikking op onze Fanpage. Het is mogelijk om de chatbot te gebruiken zonder persoonsgegevens te delen. Indien u persoonlijke informatie invoert in het tekstvak bij het gebruik van de chatbot, dan zullen we uw gegevens enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Indien we uw vraag bewaren voor een proces van interne herziening, dan zullen we uw persoonsgegevens vooraf verwijderen.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te bestrijden of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Indien u niet instemde met een langere opslagtermijn, d.w.z. binnen ons klantrelatiebeheer, zullen we uw gegevens enkel opslaan zolang dit nodig is om de aan de bovenvermelde doeleinden te voldoen of zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

3.7  Testen van een product

U hebt mogelijk uw contactgegevens en uw adres opgegeven tijdens uw deelname aan het testen van een product die we via onze Fanpage hebben uitgevoerd. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de product test. We sturen uw gegevens niet door naar derden, tenzij voor het uitvoeren van de product test.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de product (art. 6 para 1 b) GDPR).

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer, slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zolang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

3.8  Enquêtes

Mogelijk hebt u uw contactgegevens verstrekt, bijvoorbeeld uw e-mailadres tijdens uw deelname aan een enquête. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de enquête.

We sturen uw gegevens niet door naar derden, tenzij voor het uitvoeren van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van uw antwoorden in de enquête waaraan u hebt deelgenomen (art. 6 para 1 f) GDPR).

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zolang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

3.9  Gebruiksanalyse / Site-Insights

4   Overdracht van persoonsgegevens 

Een mededeling van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen: 

  • Persoonsgegevens worden meegedeeld aan autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging en, indien nodig, ook aan derden die schade lijden indien dit noodzakelijk is om misbruik van onze diensten te onderzoeken. Dit gebeurt echter enkel indien er specifieke aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik of misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld met het oog op het versterken van de voorwaarden voor het gebruik van onze diensten of andere overeenkomsten, of, indien noodzakelijk om wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het vrijwaren van de correcte werking van onze website en om desgevallend wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. We zijn ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging, overheden die administratieve vergrijpen vervolgen en bestraffen met boetes en de belastingdienst. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het voorkomen van misbruik, het vervolgen van misdrijven en desgevallend het bepalen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims (bijv. Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Voor het leveren van onze diensten moeten we een beroep doen op derden en externe dienstleveranciers binnen een contractuele relatie (“verwerker”). Categorieën van dergelijke verwerkers kunnen zijn kantoren, leveranciers van fulfillment-diensten en leveranciers van IT-diensten.

In dergelijke situaties zal informatie worden meegedeeld aan deze bedrijven of aan individuele personen om verdere verwerking mogelijk te maken. We selecteren zorgvuldig deze externe dienstleveranciers en we onderzoeken hen regelmatig om er zeker van te zijn dat onze privacy gevrijwaard wordt. Verwerkers mogen enkel gegevens gebruiken met het oog op de door ons bepaalde doeleinden. Ze zijn er via overeenkomsten met ons ook toe gebonden om gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en met Europese en Duitse wetten betreffende gegevensbescherming.

Binnen het hierboven omschreven kader van potentiële overdrachten, is het ook mogelijk dat de derde, gebonden aan instructies, de gegevens verwerkt buiten de EU (“derde landen”).

  • Elke mededeling van gegevens aan een partij buiten de EU wordt uitgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wetten aangaande gegevensbescherming. Voor zover de Europese Commissie niet verklaard heeft dat een derde land een afdoende niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we voldoende garanties bieden om te zorgen voor afdoende bescherming van uw gegevens. Hiertoe kan met de verwerker een overeenkomst worden afgesloten waarin de EU Standard Contract Clauses (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) zijn opgenomen.
  • Tijdens de verdere ontwikkeling van onze activiteiten is het mogelijk dat de structuur van Henkel Nederland verandert door wijziging van de rechtsvorm, oprichting, verwerving of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsafdelingen of -onderdelen. In geval van dergelijke transacties wordt de klantinformatie samen doorgegeven met het onderdeel van het bedrijf dat wordt overgedragen. Hiertoe zorgen we ervoor elke mededeling van persoonsgegevens aan derden verloopt in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Een dergelijke overdracht van persoonsgegevens kan worden gerechtvaardigd door een gerechtvaardigd belang om indien nodig de structuur van ons bedrijf aan te passen aan de economische omstandigheden (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

5   Uw rechten als gegevenssubject 

Als gegevenssubject hebt u het recht om op ieder ogenblik informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u het recht op rechtzetting, het recht op beperking van verwerking en mogelijk het recht op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

DAARNAAST MAG U BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; INDIEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBEURT OP GROND VAN ART. 6 PARA. 1 LIT. E OF LIT. 1 f) GDPR).

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze in de toekomst op om het even welk moment intrekken.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Site-Insights treedt Facebook op als de gezamenlijke contactpersoon die alle aanvragen behandelt met betrekking tot de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

6   Wijziging van deze verklaring betreffende gegevensbescherming 

De status van deze verklaring betreffende gegevensbescherming is 12 september 2020.

De ontwikkeling van onze Fanpage kan een impact hebben op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We behouden het recht om deze verklaring betreffende gegevensbescherming aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. We adviseren daarom om regelmatig een bezoek te brengen aan onze Fanpage om op de hoogte te blijven van eventuele updates van onze verklaring betreffende gegevensbescherming.

Déclaration de protection des données relative aux pages Facebook

1   Introduction 

Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à notre page Facebook (« Page ») et à notre entreprise. Nous accordons la plus grande importance à la protection de vos données à caractère personnel. Nous respectons les dispositions légales en matière de protection et de sécurité des données.

Par conséquent, nous devons nous conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et toute autre législation pertinente, relatée à la protection des données personnelles.

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant le type de données à caractère personnel que nous collectons lorsque nous fournissons ce service et la façon dont nous traitons ces données.

2   Partie responsable / Informations de contact du délégué à la protection des données 

Henkel Belgium SA, Esplanade 1, boîte postale 101, 1020 Bruxelles (« nous » ou « Henkel ») est la partie responsable du traitement des données nécessaire à la fourniture du service et aux activités décrites dans la présente déclaration de protection des données. Cela exclut le traitement des données relatif à ce que l’on nomme les « Site-Insights », dont nous partageons la responsabilité avec Facebook Ireland Limited (« Facebook »).

Veuillez garder à l’esprit que l’utilisation de notre Page entraîne un traitement supplémentaire de vos données à caractère personnel par Facebook, qui ne se limite pas à l’option « Site-Insights ». À ce sujet (en particulier en ce qui concerne les possibilités techniques relatives à l’utilisation de cette Page), nous vous renvoyons à la déclaration de protection des données de Facebook, disponible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dans le cas où notre Page serait liée à d’autres sites Internet ou contenus en ligne, les déclarations de protection des données de ces services s’appliqueraient respectivement.

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (Monsieur Jan Sturtewagen) par e-mail à l’adresse compliance.benelux@henkel.com.

3     Traitement général des données 

3.1   Communications avec nous/ Community Management

Régulièrement nous recevons des messages à caractère privé adressés directement à nous. Si vous nous contactez, par exemple pour nous poser une question (privée) au sujet d’un produit que nous avons présenté sur notre Page, nous utiliserons votre nom, votre user name, éventuellement votre adresse e-mail et d’autres données que vous nous aurez fournies, afin de répondre à votre demande.

Le traitement est basé sur des dispositions légales, qui nous permettent de traiter les données à caractère personnel, dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre à votre demande (par exemple, Art. 6, para. 1 b) du RGPD) ou parce qu’il est dans notre intérêt légitime de vous fournir les informations demandées (Art. 6, para. 1 f) du RGPD).

Une fois que nous aurons répondu à votre demande, nous supprimerons votre question ainsi que toutes les informations en lien avec celle-ci dans l’année suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle une réponse aura été apportée à votre demande.

En outre, les commentaires et autres contenus publiés sur Fanpage de Henkel et dans d’autres espaces publics Facebook, qui sont destinés directement à nous ou qui nous concernent d’une autre manière (p. ex. le contenu d’un produit Henkel), sont recueillis par nous afin de répondre au contenu respectif. Nous pouvons répondre en conséquence, selon le type de contenu. Par exemple, nous pouvons nous adresser à l’auteur pour l’aider dans l’utilisation de nos produits ou envisager des commentaires et du feedback lors de l’amélioration de nos produits. Nous faisons également des rapports sur la performance d’un message de contenu, y compris les likes et actions d’engagement dans le but d’en apprendre nous-mêmes et d’améliorer notre réseau de relations publiques.

Le traitement de ces données est fondé sur des dispositions juridiques (en particulier l’intérêt légitime) qui nous permettent de répondre adéquatement aux communications publiques relatives à notre (art. 6 para 1 f) RGDP).

Le contenu que vous avez publié sur notre Fanpage ou d’autres espaces publics Facebook peut être supprimé de la même manière que possible avec d’autres de vos contributions sur la plate-forme. Nous nous réservons également le droit de supprimer les commentaires plus anciens de notre Fanpage de temps en temps. Si vous souhaitez supprimer du contenu de notre Fanpage, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse mentionnée ci-dessus.

3.2   Fonctionnalités communautaires 

Pour interagir avec d’autres utilisateurs, vous pouvez choisir parmi les différentes options que nous proposons sur notre Page, telles que publier un message sur notre mur, laisser un commentaire, et aimer ou partager une publication.

Nous souhaiterions vous rappeler que cet espace est public et que toutes les informations que vous publiez ou que vous fournissez à des fins d’inscription peuvent par conséquent être vues par d’autres personnes. Nous ne pouvons contrôler la façon dont les autres utilisateurs de la Page traitent ces informations. En particulier, nous ne pouvons empêcher d’autres personnes de vous envoyer des messages.

Nous traitons toutes les données que vous fournissez dans le cadre de l’utilisation des fonctionnalités communautaires afin d’assurer le bon fonctionnement de ces fonctionnalités. Sans ces données, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer les fonctionnalités communautaires. Le traitement de ces données est basé sur des dispositions légales qui nous autorisent à traiter les données à caractère personnel dans la mesure où cela est nécessaire à l’utilisation de nos services ou à l’exécution d’un contrat (par exemple Art. 6, para 1 b) du RGPD), ou parce qu’il est dans notre intérêt légitime d’effectuer ce traitement afin de rendre l’utilisation de nos fonctionnalités aussi simple et efficace que possible (Art. 6, para 1 f) du RGPD).

Les contenus ayant été publiés dans l’espace communautaire peuvent être sauvegardés indéfiniment. Si vous souhaitez, à tout moment, supprimer des contenus que vous avez publiés, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse indiquée ci-dessus.

3.3  Observation du secteur

Nous assurons une veille des publications en lien avec les secteurs d’activité dans lesquels nous sommes présents (à savoir Beauty Care, Adhesive Technologies, et Laundry and Home Care). Pour ce faire, nous collectons des contenus publiés sur les espaces publics des Social Media en lien avec ces secteurs d’activité (p. ex., les contenus montrant ou parlant d’un produit cosmétique ou d’un produit d’entretien).

Les contenus en lien avec ces secteurs d’activité seront conservés et évalués pour obtenir des informations sur les discussions publiques en la matière. Nous utiliserons les renseignements obtenus pour améliorer nos propres communications et les aligner sur les discussions publiques. Le traitement de ces données repose sur des dispositions réglementaires qui nous permettent de traiter ces données à caractère personnel, car nous avons un intérêt légitime à améliorer nos communications en les alignant sur les discussions publiques (Art. 6 paragr. 1 f) RGPD).

Nous retirons le contenu recueilli dans l’espace public des plateformes de médias sociaux de nos systèmes un an après la collecte. Si vous souhaitez supprimer du contenu de notre Fanpage à tout moment, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse mentionnée ci-dessus.

3.4  Loteries et autres concours

De temps à autre, nous proposons des loteries et autres concours sur notre Page. Si vous souhaitez y participer, nous vous demanderons de nous fournir des informations permettant de vous identifier ainsi que vos coordonnées (par exemple, nom, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail, etc. ; d’autres informations pourront être nécessaires pour le concours, telles que la réponse à un questionnaire, des photos ou le résultat d’un jeu en ligne). Nous utilisons ces informations afin d’assurer le bon déroulement des loteries ou concours et, le cas échéant, pour la défense de nos droits en justice ou la détection d’utilisations abusives.

Vous trouverez plus d’informations dans le règlement de chaque loterie/concours. Si vous nous y autorisez lorsque vous participez à une loterie/un concours, nous utilisons vos informations aux fins énumérées dans la déclaration de consentement.

Le traitement des données est basé sur des dispositions légales qui nous autorisent à traiter les données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le bon déroulement des loteries/concours (par exemple, Art. 6, para. 1 b) du RGPD), parce que vous nous avez donné votre accord (Art. 6, para. 1 a) du RGPD) ou pour répondre à notre intérêt légitime consistant à prévenir la fraude ou à préserver une défense efficace de nos droits en justice (Art. 6, para 1 f) du RGPD).

La durée de la conservation des données sera incluse dans la déclaration de protection des données relative à chaque loterie/concours.

3.5  Invitation à des évènements

De temps à autre, nous annonçons des évènements sur notre Page, pouvant nécessiter une inscription. Si vous vous inscrivez à l’un de nos évènements, nous traitons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies lors de l’inscription, telles que votre nom, votre adresse postale, vos informations de contact et de communication (numéro de téléphone et adresse e-mail) ainsi que d’autres informations nécessaires pour l’évènement (par exemple, pour établir la liste des invités et/ou pour l’accréditation, le renforcement des contrôles, la réservation des salles et l’organisation de la restauration) et/ou nécessaires pour vous envoyer votre invitation et vous communiquer des informations relatives à l’évènement en question. De plus, nous pouvons utiliser vos informations afin de détecter des utilisations abusives et pour la défense de nos droits en justice.

Le traitement des données est basé sur des dispositions légales qui nous autorisent à traiter les données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire aux fins de l’inscription et de la participation à un évènement (Art. 6, para. 1 b) du RGPD) ou parce qu’il est dans notre intérêt légitime de le faire afin de prévenir la fraude ou de préserver une défense efficace de nos droits en justice (Art. 6, para. 1 f) du RGPD).

Si vous vous inscrivez à un événement, nous supprimerons les dates d’inscription dans les trois ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’événement a eu lieu.

3.6  Agent conversationnel (chatbot)

Nous mettons un chatbot à votre disposition sur notre Page. Il est possible d’utiliser le chatbot sans partager d’informations personnelles. Dans le cas où vous saisiriez des informations personnelles dans la boîte de dialogue du chatbot, nous utiliserions ces données uniquement pour répondre à votre question. Dans le cas où nous sauvegarderions votre question aux fins d’une procédure de révision interne, nous supprimerions vos données à caractère personnel préalablement à cette procédure.

Le traitement des données est basé sur des dispositions légales qui justifient le traitement des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour répondre à votre question (Art. 6, para. 1 b) du RGPD) ou lorsqu’il est dans notre intérêt légitime d’effectuer ce traitement afin de prévenir la fraude ou de préserver une défense efficace de nos droits en justice (Art. 6, para. 1 f) du RGDP).

Si vous n’avez pas accepté que vos données à caractère personnel soient conservées plus longtemps, par exemple, dans le cadre de la gestion de nos relations clients, nous conserverons vos données uniquement pendant la durée nécessaire au respect des fins mentionnées ci-dessus ou aussi longtemps que nécessaire afin de répondre à l’obligation légale de conservation des données.

3.7  Test d’un produit

Vous avez peut-être fourni vos coordonnées et votre adresse pendant que vous avez participé à l’essai d’un produit que nous avons effectué par l’intermédiaire de notre Fanpage. Nous utiliserons vos données pour effectuer le test du produit. Nous ne transmettons pas vos données à des tiers à moins d’effectuer le test du produit.

Le traitement et l’utilisation de vos données sont fondés sur des dispositions légales justifiant ces actions au motif que le traitement est nécessaire à l’exécution du test de produit (art. 6 para 1 b) RGDP).

Si vous n’avez pas consenti à une période de stockage plus longue, par exemple dans le contexte de notre gestion de la relation client, nous ne stockerons pas les données plus longtemps que nécessaire pour répondre à l’objectif mentionné ci-dessus ou aussi longtemps que cela est requis dans le cas où une exigence de rétention légale s’applique.

3.8  Enquêtes

Vous avez peut-être fourni vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail lors de votre participation à un sondage. Nous utiliserons vos données pour mener l’enquête.

Nous ne transmettons pas vos données à des tiers à moins qu’il ne soit pour mener l’enquête.

Le traitement et l’utilisation de vos données sont basés sur des dispositions légales justifiant ces actes au motif que nous avons un intérêt légitime à utiliser vos réponses dans l’enquête à laquelle vous avez participé (art. 6 para 1 f) RGDP).

Si vous n’avez pas consenti pour une période de stockage plus longue, par exemple dans le contexte de notre gestion de la relation client, nous ne stockerons pas les données plus longtemps que nécessaire pour répondre à l’objectif mentionné ci-dessus ou aussi longtemps que nécessaire dans le cas où une exigence de rétention légale s’applique

3.9 Statistiques d’utilisation / Site-Insights

Dans le cadre d’une responsabilité partagée avec Facebook, nous analysons la façon dont vous utilisez notre Page (Site-Insights).

Les informations requises par le RGPD relativement au traitement des données à des fins statistiques sont disponibles sur le site Internet de Facebook ; à l’heure actuelle, vous trouverez la déclaration de protection des données de Facebook à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook vous fournira les informations relatives au contrat passé entre Facebook et Henkel KGaA en ce qui concerne le traitement des données en tant que responsables conjoints du traitement conformément à l’Art. 26 du RGPD ; à l’heure actuelle, vous trouverez ces informations en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Dans le contexte des statistiques d’utilisation du site, nous recevons uniquement des statistiques anonymisées – par conséquent, nous n’avons pas accès aux données à caractère personnel traitées par Facebook.

4   Transfert des données à caractère personnel 

Une divulgation de vos données à caractère personnel peut avoir lieu dans les cas suivants :

  • Les données à caractère personnel seront divulguées aux autorités judiciaires ainsi qu’aux tiers lésés, le cas échéant, dès lors que cela sera nécessaire pour enquêter sur une utilisation illégale ou abusive de nos services. Toutefois, cela ne se produira qu’à l’appui d’indications concrètes d’utilisation illégale ou abusive. Une divulgation pourra également avoir lieu dès lors qu’elle sert à assurer l’application des conditions générales d’utilisation de nos services ou d’autres accords ou, au besoin, pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice. Notre intérêt légitime au traitement est le maintien du bon fonctionnement de notre site Internet et de faire valoir, d’exercer ou de défendre des droits en justice, selon le cas. Nous sommes également tenus par la loi de fournir des informations à certains organismes gouvernementaux. Il s’agit des autorités judiciaires, des autorités publiques qui répriment les infractions administratives sanctionnées par des amendes et des autorités fiscales. Notre intérêt légitime au traitement des données consiste à prévenir les utilisations abusives, à poursuivre les infractions pénales et à faire valoir, exercer ou défendre nos droits en justice, selon le cas (par exemple, Art. 6, para. 1 f) du RGPD).
  • Afin de fournir nos services, nous devons nous appuyer sur des entreprises tierces et des prestataires de services externes dans le cadre de relations contractuelles (« sous-traitants »). Ces sous-traitants peuvent être des agences, des entreprises de prestation de services et des prestataires de services informatiques.

En pareils cas, vos informations seront divulguées à ces entreprises ou personnes, afin de permettre la poursuite du traitement des données. Nous sélectionnons soigneusement ces prestataires de services externes et nous les contrôlons régulièrement afin de nous assurer du maintien de la confidentialité des informations que nous leur confions. Les sous-traitants sont autorisés à utiliser les données aux seules fins que nous avons déterminées. Ils sont également contractuellement tenus de traiter vos données exclusivement conformément à la présente déclaration de protection des données ainsi qu’aux lois européennes et allemandes en matière de protection des données.

Dans le cadre des transferts potentiels décrits ci-dessus, il peut arriver qu’un tiers, lié par des instructions, soit amené à traiter les données dans des États situés hors de l’Union européenne (« pays tiers »).

  • Toute divulgation de données à une partie située hors UE est effectuée conformément aux lois applicables en matière de protection des données. Chaque fois que la Commission européenne n’aura pas déclaré qu’un pays tiers assurait un niveau suffisant de protection des données, nous fournirons des garanties suffisantes afin d’assurer un niveau de protection adéquat de vos données. À cette fin, un contrat avec le sous-traitant pourra être conclu, qui intégrera les clauses contractuelles types de l’UE (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_fr.htm).
  • Au cours du développement ultérieur de notre entreprise, il est possible que la structure de Henkel Belgium S.A. évolue suite à un changement de forme juridique, à l’établissement, l’achat ou la vente de filiales, ou à des divisions ou des scissions de l’entreprise. Dans le cadre de pareilles transactions, les informations des clients sont transmises avec les activités qui sont transférées. Dans ce contexte, nous veillons à ce que chaque divulgation de données à caractère personnel à des tiers soit effectuée conformément à la présente déclaration de protection des données et aux lois applicables en matière de protection des données. Un tel transfert de données à caractère personnel peut être justifié par un intérêt légitime à adapter la structure de notre entreprise à des circonstances économiques et juridiques, si nécessaire (Art. 6, para. 1 f) du RGPD).

5   Vos droits en tant que personne concernée 

En tant que personne concernée, vous avez le droit d’obtenir des informations à tout moment relativement aux données conservées vous concernant. Par ailleurs, vous disposez des droits de rectification et d’effacement des données, du droit à la limitation du traitement des données et potentiellement du droit à la portabilité des données. En outre, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité chargée du contrôle de la protection des données.

DE PLUS, VOUS POUVEZ VOUS OPPOSER AU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES POUR DES RAISONS LIÉES À VOTRE SITUATION PERSONNELLE PARTICULIÈRE ; OU SI LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À caractÈre PERSONNEL EST BASÉ SUR L’ART. 6 PARA. 1 E) OU F) DU RGPD.

Dans le cas où vous auriez donné votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez le retirer à tout moment, sans effet rétroactif.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des Site-Insights, Facebook agit en qualité de point de contact conjoint et gère l’ensemble des demandes concernant l’exercice des droits mentionnés ci-dessus.

6   Modifications apportées à la présente déclaration de protection des données 

La présente déclaration de protection des données est datée du 12 septembre 2020.

Le développement de notre Page peut avoir des conséquences sur la façon dont nous traitons les données à caractère personnel. Nous nous réservons le droit d’adapter la présente déclaration de protection des données conformément aux lois applicables en matière de protection des données. Par conséquent, nous vous recommandons de visiter notre Page de temps à autre afin de rester informé(e) d’éventuelles mises à jour de notre déclaration de protection des données.