Voorwaarden

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR VÓÓR U DEZE WEBSITE (DE “WEBSITE”) GEBRUIKT. DE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN”) VAN DEZE WEBSITE REGELEN UW TOEGANG TOT EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DE WEBSITE WORDT U ENKEL TER BESCHIKKING GESTELD OP VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET DE HIERONDER VERMELDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN U NIET MET ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN AKKOORD GAAT, MAG U DE WEBSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN. DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, WORDT GEACHT DAT U EN DE ENTITEIT DIE U GEMACHTIGD BENT TE VERTEGENWOORDIGEN (“U” OF “UW”) AKKOORD GAAN MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Beperkingen op het gebruik van materialen:

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, graphics, logo’s, knoppictogrammen, audiofragmenten, gegevensverzamelingen en software, en de compilatie en ordening daarvan (gezamenlijk de “Inhoud”) is eigendom van Henkel Nederland BV, onze gelieerde bedrijven, partners of licentiehouders, en wordt beschermd door auteursrechten.

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op deze website voorkomen (gezamenlijk de “Handelsmerken”) zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde merken van Henkel Nederland BV, onze gelieerde bedrijven, partners of licentiehouders en worden beschermd door de wetgeving inzake handelsmerken.

Met uitzondering van de gevallen die door de wet zijn toegestaan, is het verboden om volledig of gedeeltelijk de Inhoud en/of Handelsmerken te kopiëren, distribueren, wijzigen, verkopen, wederverkopen of publiceren voor welk doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van gebruikers:

Gebruikers mogen deze website niet gebruiken om materiaal te verzenden, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen (a) in strijd met de geldende wet- of regelgeving, (b) op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of op een manier die de privacy of publiciteit of andere persoonlijke rechten van anderen schendt, of (c) die lasterlijk, obsceen, bedreigend, beledigend of hatelijk is. Het is strikt verboden om deze website te gebruiken of te contacteren om de website en de inhoud of veiligheidsmaatregelen ervan te verstoren of te beschadigen of om Henkel Nederland BV of zijn producten of diensten of medewerkers zwart te maken of te intimideren. Er mogen geen ongewenste e-mails (spam) naar of via deze website worden gestuurd.

Aansprakelijkheidsbeperking:

Deze website wordt aangeboden in de huidige staat (“as is”). Henkel Nederland BV biedt geen verklaringen, garanties of zekerheden, van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze website en de inhoud ervan. Henkel Nederland BV en zijn moeder- en dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortkomen uit uw toegang tot deze website of uw onvermogen om toegang te verkrijgen tot deze website of doordat u vertrouwt op de op deze website verstrekte informatie. In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief gederfde winst) die verband houdt met deze website, ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins.